\ SILENT LOVE - بگذار من این بهانه را دستت دهم..

SILENT LOVE

معشوقه ای پیدا کرده ام ب نام روزگار... این روزها مرا در آغوش خویش سخت ب بازی گرفته است..

بگذار من این بهانه را دستت دهم..

میخواهی بروی؟ بهانه میخواهی؟..

بگذار من این بهانه را دستت دهم..

بر و هرکس پرسید چرا ؟؟؟

بگو لجوج بود..همیشه سرسختانه عاشق بود..

بگو فریاد میکرد..همه جا فریاد میکرد که فقط مرا میخواهد..

بگو دروغ میگفت.. میگفت هرگز ناراحتم نکردی..

بگو درگیربود.. همیشه درگیر افسون نگاهم بود..

بگو بی احساس بود.. به همه فریادها توهین ها و اخم هایم فقط لبخند میزد..

بگو او نخواست..نخواست جز من کسی در دلش خانه کند..

[ یکشنبه بیست و یکم مهر ۱۳۹۲ ] [ 11:54 AM ] [ raha ] [ ]